Egzamin gimnazjalny z matematyki

 

Wymagania ogólne z matematyki

  • wykorzystanie i tworzenie informacji
  • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
  • modelowanie matematyczne
  • użycie i tworzenie strategii
  • rozumowanie i argumentacja.

 

Nowy sposób oceniania odpowiedzi do zadań z matematyki

Poziom 6: pełne rozwiązanie

Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań itp.)

Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich pokonywania popełniono błędy

Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

Poziom 1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do całkowitego rozwiązania

Poziom 0: rozwiązanie niestanowiące postępu

 

Przykładowe  zadania  egzaminacyjne

Przykład 1:

Kod dostępu do komputera Andrzeja złożony jest z czterech kolejnych wielokrotności

liczby 7 ustawionych od najmniejszej do największej. Suma tych wielokrotności wynosi 294. Znajdź liczby, z których złożony jest ten kod. Zapisz swoje rozumowanie.

Wymagania ogólne

IV. Tworzenie i użycie strategii.

Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

V. Rozumowanie i argumentacja.

Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymagania szczegółowe

1.7. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym..


Przykład 2:

Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 4 według kolejności prowadzącej do skonstruowania symetralnej odcinka KL.

. . . . . Kreślimy okręgi o promieniu r i środkach w K i L.

. . . . . Prowadzimy prostą przechodzącą przez punkty wspólne okręgów.

. . . . . Wybieramy odcinek r większy od połowy długości odcinka KL.

. . . . . Wyznaczamy punkty wspólne okręgów.

Wymagania ogólne

IV. Użycie i tworzenie strategii.

Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymagania szczegółowe

10.19. Uczeń konstruuje symetralną odcinka […].

Rozwiązanie

kolejno: 2, 4, 1, 3

 

 

Przykład oceniania zadań z matematyki

Zadanie:

Ania ulepiła kuliste koraliki o średnicy 1 cm, wykorzystując całkowicie dwa kawałki modeliny. Każdy z kawałków modeliny miał kształt walca o średnicy 2 cm i wysokości 6 cm. Ile koralików ulepiła Ania? Zapisz obliczenia.

Sposób oceniania:

4 p. - poprawne obliczenie liczby koralików zgodnie z warunkami zadania

3 p. – poprawny sposób obliczenia liczby koralików zgodnie z warunkami zadania z błędami rachunkowymi lub niedoprowadzenie obliczeń do końca
LUB …

2 p. – obliczenie liczby koralików zgodnie z warunkami zadania przy błędnym sposobie obliczenia objętości walca
LUB …

1 p. – wykonanie tylko jednego etapu rozwiązania zadania

  • poprawne obliczenie objętości walca
  • poprawne obliczenie objętości kuli
  • poprawny sposób obliczenia liczby koralików (mimo błędów przy obliczaniu objętości)

0 p. – przypadkowe działania i niepoprawne obliczenia

 

Tu znajdziesz przykładowe zadania egzaminacyjne

 
Free business joomla templates