Konkurs

Uczeń Roku Gimnazjum w Morawicy

 

 

 

R E G U L A M I N  K O N K U R S U

Uczeń Roku

 

 

I. Cele

 1. Wyłonienie ucznia cieszącego się największym uznaniem wśród rówieśników i grona pedagogicznego naszej szkoły.
 2. Promowanie wśród uczniów postaw godnych naśladowania.
 3. Motywowanie gimnazjalistów do samodoskonalenia.


II. Ogólne założenia

Tytuł Ucznia Roku przyznawany jest corocznie przez Kapitułę konkursu; jest on przyznawany uczniom Gimnazjum w Morawicy w 3 kategoriach:

 1. Uczeń Roku klas pierwszych
 2. Uczeń Roku klas drugich
 3. Uczeń Roku klas trzecich.


III. Zasady przyznawania

1. W drugim tygodniu maja każdego roku szkolnego, każda klasa wraz z wychowawcą bezwzględnie jest zobowiązana do wystawienia 2 kandydatów, którzy stają się nominowanymi do tytułu Ucznia Roku.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez przygotowanie i złożenie do sekretarza Kapituły materiałów na temat swych kandydatów. W skład materiałów wchodzą:

   • Karta Nominowanego, której schemat dołączony jest do niniejszego Regulaminu
   • Informacje do umieszczenia w gazetce ściennej – nie przekraczające formatu A4
   • Informacje w formie elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej szkoły

3. Materiały dotyczące nominowanych mają posłużyć przedstawieniu sylwetek kandydatów całej społeczności szkolnej oraz ułatwić wybór Ucznia Roku w poszczególnych kategoriach.

4. Członkowie Kapituły mają prawo, a nawet obowiązek do jak najdokładniejszego poznania sylwetek wszystkich kandydatów do tytułów Ucznia Roku. Informacji mogą zasięgać np. poprzez rozmowy z wychowawcami, innymi nauczycielami, uczniami nominowanymi i ich kolegami oraz korzystając z materiałów na stronie internetowej szkoły i w gazetce ściennej.

 

IV. Kryteria konieczne do uzyskania tytułu

 1. Wyniki w nauce nie mogą być nadrzędnym kryterium przyznania tytułu, jednak osoba nominowana powinna pracować i angażować się w życie szkoły i klasy na miarę swoich możliwości oraz sumiennie przestrzegać Regulaminu Zachowania Ucznia Gimnazjum w Morawicy.
 2. Działalność na terenie szkoły i reprezentowanie klasy i szkoły (konkursy, zawody projekty i in.).
 3. Działalność pozaszkolna, która może być wzorem dla innych osób (np. wolontariat, działalność społeczna, artystyczna, sportowa i in.).
 4. Wyjątkowe, oryginalne  zainteresowania, ciekawa osobowość.
 5. Życzliwość dla innych i wysoka kultura osobista.
 6. Inne kryteria, które – zdaniem społeczności klasowej - są godne zauważenia i naśladownictwa.


V. Kapituła i wybory

 1. Wyboru Ucznia Roku wszystkich kategorii dokonuje Kapituła Konkursu.
 2. W skład Kapituły wchodzą:
   • Przedstawiciel Dyrekcji
   • Opiekun Uczniowskiej Rady Gimnazjalnej
   • Pedagog szkolny
   • Członek Zespołu Wychowawczego nie będący wychowawcą
   • Po jednym przedstawicielu klas (wskazani przez wychowawców - nie mogą to być osoby nominowane!)

3. Wybory przeprowadza się w sposób tajny poprzez postawienie X na liście wyborczej przy nazwisku 2 kandydatów i wrzucenie listy do specjalnie przygotowanej urny. Zagłosowanie w każdy inny sposób uważane jest za głos nieważny (np. nie zaznaczenie X przy żadnym kandydacie, głosowanie na 1 lub więcej niż 2 kandydatów).


VI. Nagrody


Nagrodą dla zdobywcy tytułu Ucznia Roku w każdej kategorii jest:

   • Statuetka i dyplom Ucznia Roku wręczony uroczyście podczas zakończenia roku szkolnego,
   • List gratulacyjny dla Rodziców wręczony uroczyście podczas zakończenia roku szkolnego,
   • Przedstawienie sylwetki laureata na stronie internetowej szkoły,
   • Wpis do Kroniki Szkoły.

 

VII. Postanowienia końcowe

Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu tytułu „Ucznia Roku” jest suwerenna i nie ma prawa jej zmienić żaden inny organ szkoły.

 

wzór KARTY NOMINOWANEGO


KARTA NOMINOWANEGO

Niniejszą kartę należy potraktować jako schemat; podobnie jak w kampaniach wyborczych liczy się również ciekawa forma przedstawienia swego Kandydata

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………….

KLASA………………………

 1. Działalność na terenie szkoły, reprezentowanie klasy i szkoły
 2. Działalność pozaszkolna
 3. Zainteresowania i osobowość
 4. Inne informacje o Kandydacie
 5. Opinia wychowawcy
 
Free business joomla templates