Program Profilaktyczny Unplugged


W roku szkolnym 2015 / 2016 Gimnazjum w Morawicy po raz czwarty realizuje program profilaktyczny "Unplugged"

Adresaci programu Unplugged:

Uczniowie klasy pierwszych wraz z ich rodzicami.

Termin realizacji:

Październik 2015 roku - maj 2016 r.

Prowadzący:

Beata Sowa - pedagog szkolny

 

Podstawowe informacje na temat programu Unplugged
Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

Charakterystyka programu

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Cel programu

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego

Podstawy teoretyczne programu

 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostarczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych
 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce
 • odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania
 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej

Tematyka zajęć dla młodzieży

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Tematyka zajęć dla rodziców

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Ewaluacja programu

Skuteczność programu sprawdzano w badaniach eksperymentalnych z losowym doborem do grupy eksperymentalnej i kontrolnej zgodnie z kryteriami RCT (Randomized Control Trial). Przeprowadzono ewaluację formatywną, procesu oraz ewaluację wyników z badaniem efektów odroczonych programu.

Wyniki badań potwierdziły, że :

 • program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów
  i narkotyków, a rezultaty utrzymują się ponad rok po programie
 • udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów i epizodów upijania się
 • program wzmacnia umiejętności odmawiania
 • program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków
 • program jest bardziej skuteczny w zapobieganiu używania niż wpływu na zaprzestanie używania
 • występują różnice efektywności programu ze względu na płeć – program jest bardziej skuteczny w grupie chłopców niż dziewcząt.

Więcej na temat programu

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie  European Drug Addiction  Prevention Trial pod adresem http://www.eudap.net/ 
Free business joomla templates