Najważniejsze informacje o egzaminie gimnazjalnym

 

 

Dokumenty do pobrania:

Prezentacja dla rodziców (wersja PDF)

Wewnątrzszkolna instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (wersja PDF)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2017/ 2018

Dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/ 2018

Komunikat CKE o przyborach, z których mogą korzystać zdający na egzaminie w r. szkolnym 2017/2018

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Informator o egzaminie gimnazjalnym z przykładowymi zadaniami

Zbiór arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat szkolnych (wersja PDF)


 

Termin:

 • 19 kwiecień 2017 (środa) – część humanistyczna
 • 20 kwiecień 2017 (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza
 • 21 kwiecień 2017 (piątek) – język obcy

 

Czas trwania egzaminu:

Część humanistyczna

Część matematyczno - przyrodnicza

Część z języka obcego

 

 • 900 – 1000 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1230 – język polski  (90 min.)

 

 • 900 – 1000 – biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1215 – matematyka  (90 min.)

 

 • 900 – 1000 – poziom podstawowy   (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1200 – poziom rozszerzony  (60 min.)

 

Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie?

 • wymagania szczegółowe z podstawy programowej przypisane do III etapu edukacyjnego  (gimnazjum)

oraz

 • wszystko, co było wymagane na etapach wcześniejszych (szkoła podstawowa).

Od gimnazjalisty na egzaminie gimnazjalnym wymaga się wszystkiego czego się uczył podczas 9 lat kształcenia.


 • Część humanistyczna – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie;

 • Część matematyczno przyrodnicza – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia;

 • Część z języka obcego – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego.

 

Informacje o poszczególnych zakresach egzaminu:

Historia i wiedza o społeczeństwie Przedmioty przyrodnicze Język obcy poziom podstawowy
Język polski Matematyka Język obcy poziom rozszerzony

 

Wybór języka:

 • Uczeń zdaje ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 • Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację z wyboru języka, który uczeń będzie zdawał na egzaminie oraz poziomów zdawania do 30 września b.r. szkolnego.

 • Na obu poziomach uczeń zdaje ten sam język.

Poziomy zdawania języka obcego:

 • Poziom podstawowy – obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0 – dla uczniów rozpoczynających naukę języka w gimnazjum

 • Poziom rozszerzony – obowiązkowy dla uczniów, którzy uczyli się wybranego języka w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1 – dla uczniów kontynuujących naukę języka po szkole podstawowej

Uwaga: poziom rozszerzony mogą zdawać również  uczniowie, którzy nie uczyli się tego języka w szkole podstawowej.

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 • Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.

 • Dla każdego z zakresów sprawdzanych na egzaminie będą podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy.

 • W zaświadczeniu odnotuje się też wynik trzeciej części egzaminu.

 • Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

 • Wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym, przy rekrutacji, będzie uwzględniany dopiero od roku szkolnego 2018 / 2019.

 

Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych:

 • Test z języka polskiego będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych oraz napisania wypracowania.

 • Test z historii i wiedzy o społeczeństwie zawierał będzie tylko zadania zamknięte.

 • Test z matematyki będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i kilku zadań otwartych.

 • Test z przedmiotów przyrodniczych  zawierał będzie tylko zadania zamknięte.

 • Test z języka obcego na poziomie podstawowym zawierał będzie tylko zadania zamknięte.

 • Test z języka obcego na poziomie rozszerzonym wymagał będzie rozwiązania zadań zamkniętych, zadań otwartych oraz sformułowania dłuższej wypowiedzi.

 

Przypadki, w których uczniowi przerywa i unieważnia się egzamin lub jego część:

 • Stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia (tzw. ściąganie)

 • Wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.

 • Zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym.

 

Ponowne przystąpienie do egzaminu ucznia, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie oraz ucznia, któremu przerwano lub unieważniono egzamin oraz uczniów:

Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu

 • w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE;

 • w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

 

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie nie kończy gimnazjum. Powtarza klasę trzecią oraz za rok ponownie przystępuje do całości egzaminu gimnazjalnego.

 

Warunki wglądu w pracę:

Sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom:

 • na wniosek ucznia lub jego rodziców

 • w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

Ocenione prace OKE przechowuje przez 6 miesięcy.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych

 • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

Zwolnienie to jest jednoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu.
 • Formę i sposób dostosowania warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z zarządzeniem dyrektora CKE w tej sprawie, dla każdego ucznia indywidualnie.
 • Uczniowie ci mają prawo zrezygnować z proponowanych im form i sposobów dostosowania warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego. W przypadku rezygnacji rodzice (opiekunowie) ucznia składają do dyrektora szkoły, w terminie do 15 października, pisemną rezygnację z zaproponowanych form dostosowania warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego.
 • Uczniowie, którzy korzystają z dostosowania warunków i form zdawania egzaminu gimnazjalnego, na ogół piszą wszystkie części egzaminu w odrębnej sali.

 

Dokumenty upoważniające do dostosowania warunków egzaminacyjnych :

 • Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza.

 • Pozytywna opinia rady pedagogicznej dla ucznia, który był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

§37.4. rozporządzenia o ocenianiu

Ważność wydanych opinii:

Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną:

 • nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.

oraz

 • nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

 

Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim:

Dostosowanie warunków egzaminu na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Sposób dostosowania:

 1. Zestaw zadań dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

Uczeń pisze egzamin w odrębnej sali, w obecności trzyosobowej komisji.

 

Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo:

Dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Sposób dostosowania:

 1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 2. Dostosowanie warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby.
 3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń nie może pisać sam i przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali). Egzamin jest wtedy nagrywany.

Uczeń pisze egzamin w odrębnej sali, w obecności trzyosobowej komisji.

 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

Dostosowanie warunków egzaminu na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Sposób dostosowania:

 1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
 2. Wydłużenie czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).
 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem). Egzamin jest nagrywany.
 5. Pomoc nauczyciela, który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja uniemożliwia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu). Egzamin jest nagrywany.
 6. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Uczeń pisze egzamin w odrębnej sali, w obecności trzyosobowej komisji.

 

Czas trwania egzaminu:

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o:

20 minut:

 • z historii i wiedzy o społeczeństwie

 • z przedmiotów przyrodniczych

 • z języka obcego na poziomie podstawowym

45 minut:

 • z języka polskiego

 • z matematyki

30 minut:

 • z języka obcego na poziomie rozszerzonym

 

Egzamin z języka obcego:

 • Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 • Uczniowie, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

 
Free business joomla templates