Zasady realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych

 

Informacje wstępne

 • Obowiązkiem każdego ucznia gimnazjum jest udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 • Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na jego klasyfikacyjną ocenę zachowania.
 • Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W Gimnazjum w Morawicy w projektach, o których mowa w punkcie 3 biorą udział uczniowie klasy trzeciej. Jeżeli uczeń klasy trzeciej z jakiś powodów nie brał udziału w realizacji projektu edukacyjnego w klasach młodszych, to musi wziąć udział w jego realizacji w klasie trzeciej. Realizuje wówczas projekt we współpracy z uczniami klas drugich.
 • Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest oceniany. Ocena ma formę opisową.
 • Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 • Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 • Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

-         wybranie tematu projektu edukacyjnego;

-         określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

-         wykonanie zaplanowanych działań;

-         publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 • Etapy realizacji projektu edukacyjnego oraz listę proponowanych tematów podaje się do wiadomości uczniów i ich rodziców do 15 września każdego roku szkolnego.
 • Opiekunem projektu jest nauczyciel, który zaproponował dany temat.

 

Etapy realizacji projektu edukacyjnego

 

I etap realizacji projektu

Wybór tematu projektu edukacyjnego

 

 • Do 15 października każdego roku szkolnego uczniowie klas drugich dzielą się na zespoły oraz wybierają temat projektu.
 • W skład zespołu powinno wchodzić 4 – 5 uczniów. Ze względów organizacyjnych proponuje się, aby zespoły uczniowskie tworzyli uczniowie jednej klasy.
 • Zespół uczniowski wybiera spośród siebie lidera, który będzie kierował pracą zespołu.
 • Zespoły uczniowskie:

-       wybierają jeden z tematów zaproponowanych przez nauczycieli;

albo

-       mogą sami zaproponować temat projektu i nauczyciela pod kierunkiem, którego chcieliby taki projekt realizować. Temat sformułowany przez uczniów musi uzyskać aprobatę nauczyciela pod kierunkiem, którego będą go realizować.

 • Zespoły uczniowskie informują nauczyciela, że chcą realizować projekt edukacyjny pod jego kierunkiem.
 • Po dokonaniu wyboru tematu zespoły uczniowskie przystępują do drugiego etapu realizacji projektu.

 

II etap realizacji projektu

Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji

 

 • Drugi etap realizacji projektu nie powinien trwać dłużej niż miesiąc.
 • Zespoły uczniowskie wspólnie z opiekunem projektu ustalają termin rozpoczęcia projektu i jego zakończenia, przy czym prezentacja projektów odbywa się podczas Dnia Projektów.
 • Zespoły uczniowskie pod kierunkiem opiekuna projektu:

-                formułują cele projektu;

-                ustalają efekt końcowy;

-                ustalają sposób prezentacji;

-                przydzielają zadania poszczególnym członkom zespołu;

-                opracowują harmonogram prac;

-                określają zasoby, z których będą korzystać;

-                określają sposoby i terminy konsultacji z opiekunem projektu.

 • Wszystkie ustalenie z punktu 9  zespoły uczniowskie opracowują wg wzoru funkcjonującego w szkole.

 

III etap realizacji projektu

Realizacja zaplanowanych działań

 

 • Uczniowie:

-         wykonują zadania ustalone w harmonogramie prac;

-         zbierają materiały oraz dokonują ich selekcji i analizy;

-         przygotowują prezentacje efektów końcowych projektu.

Uwaga: Prezentację efektów końcowych projektu nie należy mylić z prezentacją multimedialną.

 • Opiekun projektu wspomaga pracę uczniów, doradza, obserwuje, koryguje oraz udziela konsultacji.

 

IV etap realizacji projektu

Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

 

 • Prezentacje efektów końcowych realizowanych projektów odbywają się ok. 21 marca każdego roku szkolnego (Dzień Projektów).
 • W trakcie Dnia Projektów zespoły uczniowskie prezentują efekty końcowe swojej pracy przed publicznością składającą się z uczniów wszystkich klas i wszystkich nauczycieli Gimnazjum.
 • W prezentacji efektów realizacji projektu uczestniczy cały zespół uczniowski.
 • Zespół uczniowski powinien opracować plan prezentacji.

 

Ocena projektu edukacyjnego

 

Ocena realizacji projektu składa się co najmniej z następujących elementów:

-       samooceny uczniów;

-       oceny prezentacji efektów końcowych dokonanej przez innych nauczycieli;

-       oceny dokonanej przez opiekuna projektu na podstawie monitorowania pracy zespołu.

Ocenę końcową w formie opisowej formułuje opiekun projektu.

 
Free business joomla templates